Müra, struktuurimüra ja vibratsioon

Müra, struktuurimüra ja vibratsioon

Keskkonna- ja struktuurimüra ning vibratsiooni käsitlevate uuringutega ja projekteerimisega tagatakse head tingimused nii ehitistes kui ka väliskeskkonnas. Kui müra ja vibratsiooni kahjulik mõju on vähendatud, siis parandab see ka elukvaliteet.

Häiringute põhjuste õigeaegne avastamine aitab saavutada tunduvalt paremat funktsionaalsust ning märgatavat kulude kokkuhoidu. See kehtib nii seadmete tootearenduses, ehitiste, teede ja raudtee müra- ja vibratsioonitõrjes kui ka linnaosade ja maanteede projekteerimisel.

Meie teenused hõlmavad müra, vibratsiooni ja struktuurimüra käsitlevaid uuringuid ning nendega seonduvaid projekteerimistöid, nõustamisi ja koolitusi. Keskkonnamüra- ja vibratsiooniprojektides pakume kliendile terviklikku teenusepaketti, mis sisaldab uuringuteks vajalikke mõõtmisi, modelleerimist, arvutusi, analüüse ja aruandeid.

Struktuurimüra ja vibratsiooni leevendusmeetmete projekteerimisel teeme tihedat koostööd ehitus- ja geotehniliste projekteerijate ning arhitektidega.

Keskkonnamüra

Keskkonnamüra uuringud on tavajuhtudel seotud maakasutuse planeerimisega, uus- või juurdeehitiste rajamisega või ehituslike remonttöödega, tööstuste keskkonnalubadega või uute sõidu- ja raudteede keskkonnamõju uuringutega.

Keskkonnamüra uuringud võivad olla seotud

 • praeguse või tulevase olukorra uurimisega: kas vaadeldavas keskkonnas on müra kehtestatud piirväärtustest väiksem?
 • hindamisega: kus on müratase keskkonnas lubatust suurem? Millised tegevused põhjustavad piirnormide ületamist?
 • müratõrje kavandamisega: kuidas leida olemasoleva või projekteeritava objekti müraprobleemile lahendus, mis tagab keskkonnas lubatud piirväärtusest väiksema mürataseme?

Keskkonnamüra uuringuid teostatakse liiklusmagistraalide lähiümbruses, tööstusettevõtetes ja sadamates, kuid uuritavaks objektiks võib olla ka kogu linn või linnaosa. Mõõtmisi ja arvutuslikke uuringuid tehakse ka lasketiirudes ja mootorispordiradadel ning vabaõhuüritustega seonduva müra hindamiseks.

Õigeaegsed uuringud annavad sageli märgatavat kokkuhoidu, kui müraleevendusmeetmeid osatakse õigesti kasutada ja vajalikud ehitised rajatakse teiste ehitustööde käigus.

Vibratsioon ja struktuurimüra

Teostame vibratsiooni ja struktuurimüra uuringuid, mille objektid on peamiselt sõiduteede ümbruskond ja elamupiirkonnad või tööstusettevõtete asukohad. Häiringu võib tekitada näiteks praegune või tulevane liiklusmagistraal ja uuringuobjektiks võib olla üksikehitis või terve ehituspiirkond.

Meie ülesanne on tagada, et liiklusest põhjustatud vibratsioon ja struktuurimüra ei mõjuks kahjulikult ehitistes viibivatele inimestele ja et vibratsioon ei kahjustaks ehitisi. Suurte taristuprojektide kavandamisel on vibratsiooni ja struktuurimüra uuringud osa projektist riskanalüüsist.

Vibratsiooni ja struktuurimüra uuringutega tagatakse, et hoonestatud piirkonna keskele või alla loodav raudtee- või trammiliin ei kahjustaks ega piiraks maakasutust tulevikus. Samuti on võimalik välja selgitada, millistel tingimustel võib püstitada uusi ehitusobjekte raudtee- või trammiliinide vahetusse lähedusse või otse nende kohale.

Uuringute objektideks võivad olla ehitise sees asuvad müraallikad ja nende poolt põhjustatavad häiringud. Müraallikaks võib nimetada näiteks tööstusliku energiasõlme müra, mis levib büroo- ja koosolekuruumidesse.

Spetsiifiline valdkond on vibratsioonitundlikud uurimis- ja skaneerimisseadmed, mille töökeskkonna häirekindlust on võimalik ette hinnata ning tagada see vibratsiooni mõõtmiste ja uuringutega.

Vibratsiooni ja struktuurimüra uuringud on sageli seotud seadusandluse ja ametiasutuste nõuetega. Need võivad olla vajalikud näiteks planeerimisel, keskkonnalubade väljastamisel või ehitusjärelevalves. Näiteks suurte taristuprojektide ettevalmistamise olulised osad on aruanded ametiasutustele ja keskkonnamõjude hindamine.

Ainulaadsed oskused

Oleme välja töötanud struktuurimüra levimise arvutusmudeli, mis on võimaldanud muu hulgas teha suurte raudteeprojektide struktuurimüra prognoosivaid hinnanguid ning kavandada tõrjelahendusi juba enne raudteetunnelite ja rööbasteede ehitamist ning rongiliikluse algust.

Meie käsutuses on ka akrediteeritud mõõtemeetodid, riiklike mõõtenormidega seonduvad kalibreeringud ning tähtsaimad keskkonnamüra arvutusmudelid.

Lisateavet müra-, struktuurimüra- ja vibratsiooniprojektidest

Näiteid tehtud töödest

Liikluse struktuurimüra ja vibratsioon:

 • Vuosaari sadama raudteetunnel
 • Helsingi ringraudtee
 • Läänemetroo
 • Läänemetroo jatke
 • ringraudtee Pisararata
 • HKL trammiliiklus
 • Kalasatama keskus
 • Kesk-Pasila tornmajad
 • Tripla/Pasila One
 • Töölönlahti kvartalid: KPMG, Alma Media büroohoone, UPMi peakontor

Nõustamine:

 • Soome Kaitsejõud
 • Helsingi linnaplaneerimisamet
 • Eesti Kaitseministeerium

Koolitus:

 • AEL
 • Aalto ülikool
 • Helsingi ja Vaasa halduskohtud
 • Helsingi, Espoo ja Vantaa linna keskkonnaametid
 • Hämeenlinna linnaplaneering ja ehitusjärelevalve
 • Soome Keskkonnaministeerium
 • ajakiri „Ympäristö ja terveys“
 • Ehituskeskus

Müra, struktuurimüra ja vibratsioon - UPM

Melu, runkomelu ja tärinä - Metro
Melu, runkomelu ja tärinä - VR

Tutvu müra, ehitisemüra ja vibratsiooni referentsobjektidega:

Lisateavet müra-, ehitisemüra ja vibratsiooniprojektide kohta:

Ingrid Leemet
Maris Vohta
Dmitri Tiško