Melu ja tärinä

Melu ja tärinä

Ympäristö- ja runkomeluun sekä tärinään kohdistuvilla selvityksillä ja huolellisella suunnittelulla varmistetaan hyvät olosuhteet niin rakennuksissa kuin ulkona ympäristössä. Kun melun ja värähtelyn haittavaikutukset jäävät vähäisiksi, elämänlaatukin kohenee.

Häiriötekijöiden huomioiminen ajoissa mahdollistaa merkittävästi paremman toimivuuden ja selviä kustannussäästöjä. Tämä pätee niin laitteiden tuotekehityksessä, rakennusten ja väylien melun- ja tärinäntorjunnassa kuin kaupunginosien ja väylien suunnittelussakin.

Palvelumme kattavat mm. melu-, tärinä- ja runkomeluselvitykset sekä näihin liittyvän suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen. Ympäristömelu- ja tärinäprojekteissa tarjoamme asiakkaalle palvelukokonaisuuden, joka käsittää selvityksiin tarvittavat mittaukset, mallinnukset, laskennat, analyysit ja raportoinnit.

Runkomelun- ja tärinäntorjunnassa teemme tiivistä yhteistyötä rakenne- ja geosuunnittelijoiden sekä arkkitehtien kanssa.

Ympäristömelu

Ympäristömeluselvitykset liittyvät useimmiten maankäytön suunnitteluun, uudis-, täydennys- tai korjausrakentamiseen, teollisuuden ympäristölupiin tai uuden tien/raideliikenneväylän ympäristövaikutusten selvitykseen.

Ympäristömeluselvitykset voivat liittyä

 • nykyisen tai tulevan tilanteen selvittämiseen: Täyttääkö melu ohjearvot ympäristössä?
 • torjuntatarpeen arviointiin: Missä ympäristön kohteissa melutasot ylittyvät? Mistä toiminnoista ylitykset aiheutuvat?
 • torjuntatoimien mitoitukseen ja suunnitteluun: Miten nykyisen tai suunnitteilla olevan kohteen meluongelma ratkaistaan niin, että ohjearvot täyttyvät ympäristössä?

Ympäristömeluselvityksiä tehdään mm. liikenneväylien ympäristössä, teollisuuslaitoksissa ja satamissa, mutta yhtä hyvin kohteena voi olla myös koko kaupunki tai kaupunginosa. Mittauksia ja laskentaselvityksiä tehdään myös ampuma- ja moottoriurheiluradoille sekä ulkoilmatapahtumiin liittyen.

Ajoissa tehdyillä selvityksillä päästään monesti merkittäviin säästöihin, kun meluntorjuntatoimet osataan kohdistaa oikein ja rakentaa ne muun toteutuksen yhteydessä.

Tärinä ja runkomelu

Toteutamme tärinä- ja runkomeluselvityksiä, joiden kohteena ovat useimmiten liikenneväylien ympäristöt ja asuinalueet tai teollisuuden toimipisteet. Häiriölähde voi olla esim. nykyinen tai tuleva liikenneväylä ja kohteena yksittäinen rakennus tai kokonainen rakennusalue.

Tehtävämme on varmistaa, etteivät liikenteen tärinä ja runkomelu aiheuta haittaa rakennuksissa oleskeleville ihmisille, eikä tärinä vaurioita rakennuksia. Laajojen infrastruktuurihankkeiden suunnittelussa tärinä- ja runkomeluselvitykset ovat osa riskienhallintaa.

Tärinä- ja runkomeluselvityksillä varmistetaan, ettei rakennettujen alueiden keskelle tai alle tuleva raideväylä aiheuta haittaa tai rajoita maankäyttöä tulevaisuudessa. Vastaavasti voimme selvittää edellytykset, joilla uusia rakennuskohteita voidaan toteuttaa raideliikenteen väylien välittömään läheisyyteen tai suoraan niiden yläpuolelle.

Selvityksen kohteena voivat olla rakennuksen sisällä olevat häiriölähteet ja näiden häiriölle altistuvat kohteet. Esimerkiksi häiriölähteestä on teollisuuden voimalaitoksen jyrinä, joka kantautuu toimistosiipeen ja kokoushuoneisiin.

Oma erityiskohteensa ovat erittäin tärinäherkät tutkimus- ja kuvantamislaitteet, joiden häiriötön toimintaympäristö voidaan ennakoida ja varmistaa värähtelymittauksin ja -selvityksin.

Tärinä- ja runkomeluselvitykset liittyvät usein lainsäädäntöön ja viranomaisten vaatimuksiin. Ne voivat liittyä esim. kaavoitukseen, ympäristölupiin tai rakennusvalvontaan. Esimerkiksi laajojen infrastruktuurihankkeiden suunnitteluun kuuluvat olennaisesti viranomaisselvitykset ja ympäristövaikutusten riskienhallinta.

Uniikkia osaamista

Olemme kehittäneet oman runkomelun leviämisen laskentamallin, joka on mahdollistanut mm. laajojen ratahankkeiden runkomeluvaikutusten ennakoivan arvioinnin ja torjuntaratkaisuiden suunnittelun jo ennen ratatunnelien ja ratojen toteuttamista ja junaliikenteen aloittamista.

Käytössämme ovat myös akkreditoidut mittausmenetelmät, kansallisiin mittanormeihin liittyvät kalibroinnit sekä tärkeimmät ympäristömelun laskentamallit.

Lisätiedot melu-, runkomelu- ja tärinäprojekteista

Referenssejä

Liikenteen runkomelu ja tärinä:

 • Vuosaaren satamaradan tunneli
 • Kehärata
 • Länsimetro
 • Länsimetron jatke
 • Pisararata
 • HKL raitioliikenne
 • Kalasataman keskus
 • Keski-Pasilan tornitalot
 • Tripla/Pasila One
 • Töölönlahden korttelit: KPMG, Alma Median toimitalo, UPM:n pääkonttori

Konsultointi:

 • Puolustusvoimat
 • Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Koulutus:

 • AEL
 • Aalto-yliopisto
 • Helsingin ja Vaasan hallinto-oikeudet
 • Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungin ympäristökeskukset
 • Hämeenlinnan kaupungin kaavoitus ja rakennusvalvonta
 • Ympäristöministeriö
 • Ympäristö ja terveys -lehti

Suuliekki iso

Melu, runkomelu ja tärinä - Metro
Melu, runkomelu ja tärinä - VR
 

Tutustu melun, runkomelun ja tärinän referenssikohteisiimme:

Lisätietoa melu-, runkomelu- ja tärinäprojekteista:

Timo Peltonen
Timo Markula