AV-design

AV-design

Objektets audiovisuella totallösningar, som mötesteknik och ljudåtergivning, ska beaktas redan under planeringen av byggnaden. En audiovisuell totalplanering som utgår från lokalens användningsbehov betjänar användaren mycket bättre än allmänna audiovisuella lösningar.

Vi konsulterar vid anskaffningen av AV-teknik och AV-system till både nybyggnader och renoveringsobjekt. Vi medverkar även i projekt där befintliga AV-system uppdateras för att bättre betjäna lokalens nuvarande användningssyfte.

Audiovisuell design behövs i lokaler där video och/eller ljud används för kommunikation, föreställningar, presentation, undervisning eller beslutsfattande. Sådana byggnadsobjekt är bl.a. verksamhetslokaler för företag och offentlig förvaltning, konferens- och sessionssalar, skolor, idrottsarenor och religiösa lokaler.

Inom projekten ansvarar vi för att fastställa de villkor som AV-systemen ställer på hustekniken (bl.a. reserveringar, eldistribution, kabeldragning), planeringen av AV-system, konsultering och anbudsförfarande gällande anskaffningar samt bevakning av AV-entreprenaden.

AV-design steg för steg

Vid projektplaneringen fastställer vi funktionerna i AV-lokalerna i samarbete med byggherren och/eller användarna. Därutöver upprättar vi preliminära kostnadskalkyler för AV-tekniken samt utgångsinformation för att bedöma AV-teknikens inverkan på byggkostnaderna.

Efter projektbeslutet hjälper vi byggherren att fastställa planeringsgränserna mellan AV-design och andra planeringsområden.

Vid den egentliga planeringen av lokalen ansvarar vi för planeringen av AV-teknik samt ger utgångsinformation åt de övriga planerarna. Denna information omfattar bl.a. utrymmesreserveringar för utrustning och driftställen, eldistribution, kabeldragning, upphängningar och värmebelastning. För att projektet ska lyckas är det viktigt att planerna samordnas med övriga planeringsområden.

Vid behov planerar vi även utseendet och inredningen för de audiovisuella lokalerna samt samordnar datamodellplaneringen för lokalerna. Vi utför konsultering för byggherren även när det gäller anskaffningen av AV-teknik och hjälper till med konkurrensutsättningen.

Vi konsulterar även vid anskaffningen av de AV-lösningar som köps som en tjänst. Vi hjälper också till med att fastställa leasingutrustning och dess service och underhåll.

Även om vi har ett brett utbud av AV-designtjänster, hjälper vi gärna till inom enskilda delområden.

Vi ingår alltid ett konsultavtal gällande projektplaneringen. Avtalet innehåller en detaljerad beskrivning av våra uppgifter inom projektet. Totallösningarna utgår alltid från kundens behov. Den egentliga projektledningen hör alltid till byggherren/kunden, men vi bistår projektledningen och samordnar projektet vid behov.

Standarder och ackrediteringar

  • Kvalitetssystem enligt standarden ISO 9001 i Akukons projektarbete
  • IFC 2x3-datamodell

Mer information om av-designprojekt

Referenser

AV-design - Tampereen yliopisto

AV-suunnittelu - ECHA
AV-suunnittelu - Fingrid
 

AV-design referenser:

Mer information om av-designprojekt:

Helsinki:
Ari Lepoluoto

Jyväskylä:
Tapani Manninen