Mätningar

Mätningar

Våra mätningstjänster omfattar ljudisoleringsmätningar, rumsakustiska mätningar samt bullermätningar under fältförhållanden. Vi genomför alla mätningar med mätutrustning som har kalibrerats genom standardiserade och internationellt godkända metoder. Akukon Oy är ett av FINAS-ackrediteringstjänst godkänt testlaboratorium T229, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025.

Ljudisoleringsmätningar

Ljudisoleringsmätningar omfattar luft- och stegljudsmätningar mellan olika rumsutrymmen samt luftljudisoleringsmätningar på fasaden. Det kan handla om ljudisoleringsmätningar vid ibruktagande av byggnader med vilka man fastställer att bestämmelserna uppfyllts. Genom ljudisoleringsmätningar kan man dessutom få utgångsinformation inför akustisk planering av byggnader som ska renoveras.

Rumsakustiska mätningar

Vi genomför rumsakustiska mätningar efter kundernas behov samt som stöd för vår egen akustiska planering. De rumsakustiska förhållandena i ett utrymme kan beskrivas med en mätbar efterklangstid och andra rumsakustiska mått. Vilka rekommendationer och bestämmelser från myndigheter som gäller beror på utrymmets användningssyfte. I till exempel konsertsalar bör akustiken betjäna framförande av och lyssnande på klassisk musik, medan akustiken i ett auditorium bör möjliggöra att talarens budskap når åhörarna tydligt och förståeligt.

Bullermätningar

Med bullermätningar utreder vi hur miljöbuller som stör och i extrema fall är hälsovådligt för människor sprider sig i byggnader och gårdsområden där människor vistas (bl.a. bostäder, kontor, skolor, sjukhus och lekplatser). Typiska bullerkällor utanför byggnader är väg- och spårtrafik samt industrianläggningar och kraftverk. Dessutom omfattar våra tjänster mätningar av buller orsakad av husteknik, till exempel ventilation. Vi jämför alltid uppmätta bullernivåer med bestämmelser och riktvärden från myndigheter.

Varför ackreditering?

För att säkerställa kvaliteten på mätverksamheten arrangerar vi regelbundet mätutbildning för personalen, genomför uppföljnings- och jämförelsemätningar samt interna granskningar, underhåller vår mätutrustning och utvecklar de mätmetoder som vi använder. Dessutom genomför FINAS en granskning hos oss en gång om året för att säkerställa kvaliteten på vår verksamhet.

Eftersom vår mätverksamhet har ackrediterats kan vi leverera juridiskt och internationellt giltiga mätprotokoll. Myndigheter som övervakar byggandet har ofta dessa mätprotokoll som krav i byggprojekt.

Standarder

  • Ljudisoleringsmätningar: ISO 16283-1,-2,-3, ISO 140-4,-5,-7,-14 och ISO 717-1,-2.
  • Mätningar av efterklangstid och salakustik: ISO 3382-1,-2 och ISO 354.
  • Mätningar av miljöbuller: ISO 1996-1,-2, NT ACOU 056 och MM:s anvisning 1/1995.
  • Bullermätningar av husteknisk utrustning inomhus: EN ISO 16032, SFS-EN 12599 och SFS 5517
  • Bullernivåer i bostäder: Valvira Asumisterveysasetuksen soveltamisohje osa II 2016.

Mer information om ackrediterade mätningar

Ackrediterade mätningar

Akkreditoidut mittaukset
Finas T229
 

Mer information om ackrediterade mätningar:

Jukka Ahonen
Timo Peltonen