Akustik

Akustik

Byggnads- och rumsakustik omfattar hela byggnaden ända från dess konstruktioner till färdiga utrymmen. Akustikplanering behövs överallt i byggnader där människor bor eller arbetar. Med tanke på akustiken är utrymmen som är väldigt bullriga eller det motsatta, väldigt tysta, speciellt utmanande.

Akustikplanering kan ingå i nybyggen, grundliga renoveringar eller ändringar av användningssyftet för utrymmet där till exempel en gammal industrifastighet byggs om till en verksamhetslokal eller bostad. Planeringsobjekten kan vara såväl företagslokaler, sjukhus, skolor och daghem som bostadshus. Akustikplaneringen styrs av gällande byggbestämmelser och standarder.

Till att börja med kartlägger vi alltid de akustiska kraven för byggnaden eller utrymmet per rumstyp och efter användningssyfte. Dessutom tar vi ställning till placering av olika utrymmen i byggnaden och ger vid behov förslag på hur för ljudisoleringen kritiska utrymmen ska placeras.

Vid byggnadsakustisk planering tar vi hänsyn bland annat till:

  • ljudisoleringen mellan olika utrymmen
  • fasadens förmåga att isolera trafikbuller samt
  • dämpning av buller från ventilation och annan husteknik.

Målet med rumsakustisk planering är att skapa en ljudmiljö som stödjer utrymmets användningssyfte genom att med lämpliga ytmaterial och akustiska element påverka hur ljudet beter sig. Detta kan innebära effektiv ljuddämpning med lämpliga ytmaterial eller att med hjälp av ytmaterial och akustiska element få ljud att höras i utrymmet på önskat sätt.

Vid rumsakustisk planering fastställer vi lämpliga ytmaterial och deras antal rumsspecifikt samt föreslår vid behov principiella konstruktioner för akustiska element.

I våra tjänster ingår även byggplatsövervakning under bygget samt akustiska mätningar genom vilka vi säkerställer att planerna genomförs på rätt sätt. Vid bedömning av akustiken i en byggnad eller ett utrymme beaktar vi bl.a. ljudisolering, rumsakustik och bullerbekämpning.

Evenemangslokaler som konsertsalar och teatrar kräver en specialiserad akustisk planering.

Mer information

Byggnads- och rumsakustik - Trainers House

Rakennus- ja huoneakustiikka - Oulun seurakunta
Rakennus- ja huoneakustiikka - Pyhän Laurin kappeli
 

Mer information om Byggnads- och rumsakustik:

Helsingfors:
Jukka Ahonen
Oskar Lindfors

Åbo:
Anssi Ruusuvuori

Uleåborg:
Anni Haataja