Buller- och vibrationsexponering

Buller- och vibrationsexponering

Buller- och vibrationsbekämpning har många positiva effekter på arbetets produktivitet och säkerhet. Exponeringsnivåerna för buller och vibration kan vara mycket höga på vissa arbetsplatser. Skadliga ljud och vibrationer i omgivningen påverkar även utförandet av arbetet samt koncentrationsförmågan. Därutöver har buller en stressökande effekt. Vanligtvis utsätts man för buller inom trafiken, industrin och nöjesindustrin.

Vi är en expert på såväl buller- och vibrationsbekämpning som planeringen av lösningar som fungerar i praktiken. Vi kan rekommendera andra lösningar än personliga hörselskydd. Vi kopplar samman buller- och vibrationsbekämpning samt byggnads- och rumsakustik till en fungerande helhet. Vid planeringen utgår vi alltid från lokalanvändarens behov.

Vi genomför alltid buller- och vibrationsutredningar i samarbete med arbetarskyddsorganisationen inom företag.

”Får det lov att vara vibrationsbekämpning eller bullermätningar?”

Vi hjälper företag att utreda buller- och vibrationssituationen med mätningar för att bedöma vilka risker som buller- och vibrationsstörningarna medför. Vi utför såväl individuella exponeringsmätningar som maskin- och uppgiftsspecifika mätningar samt allmänna mätningar i lokalerna.

Med hjälp av mätningarna bedömer vi hur stor buller- och vibrationsrisken är och fastställer bekämpningsmålen. Med hjälp av riskbedömningen fastställer vi kravnivåerna – de exponeringsnivåer där hälsoriskerna blir så små som möjligt.

Vi hjälper även företag med att utarbeta, genomföra och uppdatera program för buller- och vibrationsbekämpning. Ofta krävs lång sakkunskap om alternativa tekniska lösningar för att utarbeta och genomföra programmet. Vi utarbetar buller- och vibrationsbekämpningsprogrammen i nära samarbete med företaget som en del av den kontinuerliga utvecklingen av arbetarskyddet på arbetsplatserna.

Vi planerar även lokallösningar där mängden skadligt buller är minimerad. Ljudisoleringen och rumsakustiken har en viktig roll i detta. Vi hjälper även till vid val av akustikmaterial samt behovet och placeringen av det.

Anskaffningar av maskiner och anordningar har även en betydande inverkan på buller och vibrationer i företaget. Vi hjälper kunderna att fastställa randvillkor gällande buller och vibration vid anskaffningen av maskiner.

Därutöver övervakar vi utförandet av avtalade åtgärder bl.a. i byggskedet samt utför vid behov slutgranskningar och mätningar för att resultatet ska uppfylla de uppställda målen.

Mer information om projekt kring buller- och vibrationsexponering

Standarder

  • Bullerexponeringsmätningar: Enligt SRF 85/2006, SFS 4578
  • Kropps- och handvibrationsmätningar: SRF 48/2005, direktiv 2002/44/EG, ISO 2361-1

Referenser

  • Gränsbevakningsväsendet

Buller- och vibrationsexponering

Melu ja tärinä - Laborers working
Melu ja tärinä - Paramedic standing
 

Mer information om projekt kring buller- och vibrationsexponering:

Ari Lepoluoto