Buller, stomljud och vibration

Buller, stomljud och vibration

Med hjälp av utredningar om miljö- och stomljud samt vibrationer tillsammans med omsorgsfull planering kan man säkerställa goda förhållanden i både byggnader och ute i miljön. Livskvaliteten ökar när de skadliga verkningarna från buller och vibrationer är små.

Att ta hänsyn till störande faktorer i tid möjliggör en avsevärt bättre funktionalitet och innebär också klara kostnadsbesparingar. Detta gäller såväl produktutveckling av olika anordningar som buller- och vibrationsbekämpning i byggnader och trafikleder och planering av stadsdelar och trafikleder.

Våra tjänster omfattar bl.a. utredningar om buller, vibrationer och stomljud samt tillhörande planering, konsultering och utbildning. I miljöbuller- och vibrationsprojekt erbjuder vi våra kunder en helhet som omfattar de mätningar, modelleringar, kalkyler, analyser och rapporter som behövs för utredningarna.

Inom bullerplanering har vi ett nära samarbete med konstruktörer och geotekniska planerare samt arkitekter.

Miljöbuller

Utredningar om miljöbuller hänför ofta till planering av markanvändning, nybyggande, kompletterande byggande eller renovering, miljötillstånd inom industrin eller miljökonsekvensbedömningar för nya vägar eller spårtrafikleder.

Utredningar om miljöbuller kan anknyta till

 • en utredning av en nuvarande eller kommande situation: Uppfyller bullret riktvärdena i omgivningen?
 • bedömningen av bekämpningsbehov: I vilka objekt i omgivningen överskrids bullernivåerna? Vilka verksamheter orsakar överskridningar?
 • dimensionering och planering av bekämpningsåtgärder: Hur kan bullerproblemet i ett nuvarande eller planerat objekt lösas så att riktvärdena uppfylls?

Miljöbullerutredningar görs i bl.a. omgivningen kring trafikleder samt i industrianläggningar och hamnar, men de kan även utföras för hela stadsdelar eller städer. Mätningar och kalkyler utförs även vid skjut- och motorsportbanor samt i anslutning till utomhusevenemang.

Med hjälp av utredningar som görs i tid kan man ofta uppnå betydande besparingar eftersom man då kan inrikta bekämpningsåtgärderna rätt och bygga upp dem i samband med det övriga genomförandet.

Vibration och stomljud

Vi utför utredningar om vibration och stomljud där föremålet oftast är omgivningen kring trafikleder och bostadsområden eller industrianläggningar. Störningen kan orsakas av t.ex. en nuvarande eller kommande trafikled och föremålet för utredningen kan vara en enskild byggnad eller ett helt område med byggnader.

Vår uppgift är att säkerställa att vibration och stomljud från trafiken inte medför olägenhet för människor som vistas i byggnaderna och att vibrationen inte skadar byggnaderna. Vid planeringen av omfattande infrastrukturprojekt utgör utredningar om vibration och stomljud en del av riskhanteringen.

Med hjälp av utredningarna försäkrar man sig om att en spårtrafikled som kommer att byggas i eller under bebyggda områden inte hindrar eller begränsar markanvändningen i framtiden. På motsvarande sätt kan vi utreda de förutsättningar med vilka nya byggnader kan byggas i den omedelbara närheten av spårtrafikleder eller direkt ovanom dem.

Utredningen kan även riktas mot störningskällor inne i byggnader och de objekt som utsätts för störningen. Exempel på störningskällor är muller från en industrianläggnings kraftverk som hörs i kontorsflygeln och mötesrum.

Vibrationskänslig undersöknings- och avbildningsutrustning utgör ett specialområde där en störningsfri driftsmiljö kan förutses och säkerställas med hjälp av vibrationsmätningar och vibrationsutredningar.

Utredningar om vibration och rambuller hänför ofta till lagstiftning och myndighetskrav. De utförs i anslutning till t.ex. planläggning, miljötillstånd eller byggnadstillsyn. Till exempel är myndighetsutredningar och hanteringen av miljökonsekvensrisker en viktig del av planeringen av stora infrastrukturprojekt.

Unik kompetens

Vi har utarbetat en egen kalkylmodell för hur stomljud sprids. Modellen har möjliggjort en förutseende bedömning av stomljud i omfattande banprojekt och i planeringen av bekämpningslösningar redan innan bantunnlarna och banorna byggs och tågtrafiken inleds.

Vi använder även ackrediterade mätmetoder, kalibreringar i nationella mätnormer samt de viktigaste kalkylmodellerna för miljöbuller.

Mer information om buller-, stomljud- och vibrationsprojekt

Referenser

Stomljud och vibration från trafiken:

 • Tunneln i Nordsjö hamnbana
 • Ringbanan
 • Västmetron
 • Västmetrons fortsättning
 • Centrumslingan
 • HST spårtrafik
 • Fiskehamnens centrum
 • Tornhusen i Mellersta Böle
 • Tripla/Pasila One
 • Kvarteren vid Tölöviken KPMG, Alma Medias affärshus, UPM:s huvudkontor

Konsultering:

 • Försvarsmakten
 • Helsingfors stadsplaneringskontor

Utbildning:

 • AEL
 • Aalto-universitetet
 • Helsingfors och Vasa förvaltningsdomstolar
 • Helsingfors, Esbo och Vanda städers miljöcentraler
 • Planläggning och byggnadstillsyn i Tavastehus stad
 • Miljöministeriet
 • Tidningen Ympäristö ja terveys

Buller, stomljud och vibration - UPM

Melu, runkomelu ja tärinä - Metro
Melu, runkomelu ja tärinä - VR
 

Buller, stomljud och vibration referenser:

Mer information om buller-, stomljud- och vibrationsprojekt:

Timo Peltonen