Våra tjänster

  • Evenemangslokaler
  • Akustik
  • Buller, stomljud och vibration
  • AV-design
  • Buller- och vibrationsexponering
  • Audiolaboratorier
  • Ljud- och videostudior
  • Mätningar

Vårt tjänsteutbud omfattar åtta olika tjänsteområden. Vi har namngett områdena enligt följande: Evenemangslokaler, Byggnads- och rumsakustik, Buller, stomljud och vibration, AV-design, Buller- och vibrationsexponering, Audiolaboratorier, Video- och ljudstudior samt Ackrediterade mätningar.

Vårt primära mål är att bygga upp kundorienterade och fungerande lösningar. För att lyckas med detta fokuserar vi inte endast på lösningar inom ett specifikt kompetensområde, utan tar även hänsyn till andra anknytande kompetensområden.

Våra starka sidor är ett flexibelt genomförande och skräddarsydda lösningar för kunderna inom avtalad budget.